Scanner แบบ Fixed Mount (8)

Fixed-Mount  เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัด

เช่น การแยกแยะชิ้นงานและกระบวนการการผลิต หรือควบคุมต่างๆ