Print

GS1 คืออะไร

Written by ESS SYNTECH.

เมื่อหลายวันก่อนทางบริษัท ESSSYNTECH ของเราได้มีโอกาสเข้ารับฟังการอบรมสัมนาเกี่ยวกับหัวข้อการนำบาร์โค้ดไปใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ โดยสถาบันรหัสสากลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือเรียกชื่อย่อว่า GS1 วันนี้เราจะมาขอพูดถึงว่า GS1 คือใครมีความสำคัญอย่างไรกัน

รู้จักสถาบันรหัสสากล (GS1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บทบาทของสถาบันรหัสสากล

-เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System และเลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC : Electronic Product Code) ที่ใช้กับเทคโนโลยี Radio Frequency Identification (RFID) รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่ควบคุมดูแล การใช้งาน

-ส่งเสริมการนำบาร์โค้ดมาตรฐานสากลระบบ GS1 และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของภาครัฐและเอกชนสมัยใหม่

-ส่งเสริมการใช้ระบบ GDSN ทั้งในส่วนมาตรฐาน, ข้อมูลเชิงเทคนิค ตลอดจนการนำไปใช้งานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ

-ส่งเสริมการใช้ระบบ GS1 eCom เพื่อการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ GS1 XML, GS1 EANCOM และ EDI ระหว่างคู่ค้าทั่วโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปใช้ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และ ซัพพลายเชนในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมของไทย

เป็นที่ปรึกษาในการนำเทคโนโลยีมาตรฐาน GS1 System ไปประยุกต์ใช้งานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในวงกว้าง

 

 

มาตรฐาน GS1 System

GS1 System เป็น มาตรฐานที่เอื้อประโยชน์แก่ทุกคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสารระหว่าง คู่ค้าตลอดทั่วทั้งระบบ Supply Chain ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (คู่ค้าเหล่านี้ได้แก่ ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค) ซึ่งเป้าหมายในระบบ Supply Chain คือมีองค์ประกอบที่สำคัญขึ้นอยู่กับความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ในการบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสาร มาตรฐาน GS1 System จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ ภายใน Supply Chain โดยเลขหมายบ่งชี้ตัวสินค้าสากลที่เรียกว่า GTIN (Global Trade Item Number) และตำแหน่งสถานที่ตั้งสากลที่เรียกว่า GLN (Global Location Number) ได้อย่างเฉพาะเจาะจง ซึ่งระบบยังเกื้อหนุนการดำเนินงานธุรกิจด้านการสื่อสารระหว่างคู่ค้าโดยผ่าน เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบของ EDI (Electronic Data Interchange) หรือ XML (eXtensible Markup Language) โดยใช้ Electronic Document ในการสื่อสารระหว่างคู่ค้า นอกจากนี้แล้วการใช้มาตรฐานสากล GS1 System สามารถ สนับสนุนการสืบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้า และบริการ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้า รวมทั้งมีการเก็บ ข้อมูลรายการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไร้พรมแดน ด้วยระบบ GDSN(Global Data Synchronisation Network) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายเพื่อให้ผู้ซื้อ และผู้ขายมีฐานข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

 

 

และสำหรับท่านที่สนใจต้องการจจะลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกสถาบันรหัสสากลเพื่อต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและความเป็นเลิศทางการค้าหรืออาจจะต้องมีบาร์โค้ดเพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ เพื่อเปิดช่องทางในการจำหน่ายสินค้าต่างๆนั้นก่อนอื่นท่านต้องทำการลงทะเบียนกับทาง GS1 เสียก่อนซึ่งขั้นตอนมีดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. เตรียมเอกสารในการขอสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน
 2. ยื่นเอกสารการสมัครสมาชิก และชำระค่าสมาชิก โดยใบสมัครจะต้องใช้ใบสมัครตัวจริงเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถขอรับใบสมัคร ได้ที่สถาบันฯ หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ต้องการใบสมัครทางไปรษณีย์คลิกที่ปุ่ม Signup
 3. ระยะเวลาในการดำเนินการ 7 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสาร และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยทางสถาบันฯ จะทำการจัดส่งหนังสืออนุมัติเลขหมายไปยังท่านทางไปรษณีย์

สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิกบาร์โค้ดมาตรฐานสากล GS1

 1. ได้รับการอนุมัติเลขหมายประจำตัวบริษัท โดยสมาชิกจะเป็นผู้กำหนดเลขหมายประจำตัวสินค้าให้กับสินค้าแต่ละชนิด
 2. คู่มือการใช้บาร์โค้ด พร้อมตัวอย่างการใช้สีและขนาดที่ถูกต้องของ บาร์โค้ดจำนวน 1 ชุด
 3. การอบรมหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบาร์โค้ดและอีดีไอ” ของสถาบันฯ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันอังคารที่ 2, 4 ของเดือน
 4. การอบรมบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1-128 (กำหนดการอบรมทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน)
 5. เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
 6. เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสถาบันฯ
 7. ใช้บริการศูนย์การตรวจสอบบาร์โค้ดปีละ 20 ใบรับรอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 8. ใช้บริการขอหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกสถาบันฯ
 9. ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานต่างๆที่สถาบันฯ จัดขึ้น ในอัตราสมาชิก
 10. วารสาร GS1 Thailand ปีละ 4 ฉบับ
 11. ขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน GS1 จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ

อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้าและค่าสมาชิกรายปี

รายรับที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ค่าแรกเข้า ค่าสมาชิกรายปี จำนวนเลขหมาย
รายได้ต่ำกว่า 50 ล้านบาท 7,000 8,000 9999 เลขหมาย
ระหว่าง 50 - 100 ล้านบาท 7,000 10,000 9999 เลขหมาย
มากกว่า 100 ล้านบาท 7,000 12,000 9999 เลขหมาย

 ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและค่าสมาชิกรายปีเพิ่มเติมได้ที่ http://ftiweb.off.fti.or.th/gs1/thai/howto_regisGINT13.aspx

 

สำหรับท่านที่ต้องการซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดไปใช้งานกันนั้น ทางบริษัท ESSSYNTECH ของเรามีจำหน่ายมากมายหลายรุ่น ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าของเราได้ที่ >>เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด<<

หรือจะเป็น เครื่องแสกนบาร์โค้ด และอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำบาร์โค้ด เรามีทุกอย่าง สามารถคลิกชมได้ที่นี่เลย >>รับชมสินค้าเพิ่มเติม<<

สามารถโทรหาเราได้ที่ 02-5301613 ได้เลยจ้า